Om Shivaya Namaha
Om Maheshvaraya Namaha
Om Shambhave Namaha
Om Pinakine Namaha
Om Shashishekharaya Namaha
Om Vamadevaya Namaha
Om Virupakshaya Namaha
Om Kapardine Namaha
Om Nilalohitaya Namaha
Om Shankaraya Namaha
Om Shulapanaye Namaha
Om Khatvangine Namaha
Om Vishnuvallabhaya Namaha
Om Shipivishtaya Namaha
Om Ambikanathaya Namaha
Om Shrikantaya Namaha
Om Bhaktavatsalaya Namaha
Om Bhavaya Namaha
Om Sarvaya Namaha
Om Trilokeshaya Namaha
Om Shitakanthaya Namaha
Om Shivapriyaya Namaha
Om Ugraya Namaha
Om Kapaline Namaha
Om Kamaraye Namaha
Om Andhakasura Sudanaya Namaha
Om Gangadharaya Namaha
Om Lalatakshaya Namaha
Om Kalakalaya Namaha
Om Kripanidhaye Namaha
Om Bhimaya Namaha
Om Parashu Hastaya Namaha
Om Mrigapanayae Namaha
Om Jatadharaya Namaha
Om Kailasavasine Namaha
Om Kavachine Namaha
Om Kathoraya Namaha
Om Tripurantakaya Namaha
Om Vrishankaya Namaha
Om Vrishabharudhaya Namaha
Om Bhasmoddhulita Vigrahaya Namaha
Om Samapriyaya Namaha
Om Svaramayaya Namaha
Om Trayimurtaye Namaha
Om Anishvaraya Namaha
Om Sarvagyaya Namaha
Om Paramatmane Namaha
Om Somasuragni Lochanaya Namaha
Om Havishe Namaha
Om Yagyamayaya Namaha
Om Somaya Namaha
Om Panchavaktraya Namaha
Om Sadashivaya Namaha
Om Vishveshvaraya Namaha
Om Virabhadraya Namaha
Om Gananathaya Namaha
Om Prajapataye Namaha
Om Hiranyaretase Namaha
Om Durdharshaya Namaha
Om Girishaya Namaha
Om Girishaya Namaha
Om Anaghaya Namaha
Om Bujangabhushanaya Namaha
Om Bhargaya Namaha
Om Giridhanvane Namaha
Om Giripriyaya Namaha
Om Krittivasase Namaha
Om Purarataye Namaha
Om Bhagavate Namaha
Om Pramathadhipaya Namaha
Om Mritunjayaya Namaha
Om Sukshmatanave Namaha
Om Jagadvyapine Namaha
Om Jagadgurave Namaha
Om Vyomakeshaya Namaha
Om Mahasenajanakaya Namaha
Om Charuvikramaya Namaha
Om Rudraya Namaha
Om Bhutapataye Namaha
Om Sthanave Namaha
Om Ahirbudhnyaya Namaha
Om Digambaraya Namaha
Om Ashtamurtaye Namaha
Om Anekatmane Namaha
Om Satvikaya Namaha
Om Shuddha Vigrahaya Namaha
Om Shashvataya Namaha
Om Khandaparashave Namaha
Om Ajaya Namaha
Om Papavimochakaya Namaha
Om Mridaya Namaha
Om Pashupataye Namaha
Om Devaya Namaha
Om Mahadevaya Namaha
Om Avyayaya Namaha
Om Haraye Namaha
Om Pashudantabhide Namaha
Om Avyagraya Namaha
Om Dakshadhvaraharaya Namaha
Om Haraya Namaha
Om Bhaganetrabhide Namaha
Om Avyaktaya Namaha
Om Sahasrakshaya Namaha
Om Sahasrapade Namaha
Om Apavargapradaya Namaha
Om Anantaya Namaha
Om Tarakaya Namaha
Om Parameshvaraya Namaha